TRIDUUM PASCHALNE & LOCKDOWN NEWS

Aby zapoznać się z rozkładem naszego Triduum Paschalnego w naszym kościele naciśnij na poniższy link:

TRIDUUM PASCHALNE 2021 Link

UWAGA:     LOCKDOWN  NEWS

W czwartek 1 kwietnia b.r., rząd prowincji Ontario ogłosił ponowny Lockdown.

Kościoły i miejsca kultu Bożego pozostają otwarte jedynie na 15% pojemności budynku, w naszym przypadku jest to liczba 70 osób. Rozumiemy i czujemy waszą frustrację i zapewniamy Was, że z naszej strony zrobimy wszystko, aby Święta Wielkanocne 2021 przebiegły sprawnie i aby ten kolejny Lockdown nie uszczerbił naszej wierze w dobroć i Miłosierdzie Boże. Dlatego też ze względu na nowe restrykcje nanieśliśmy poniższe zmiany:

 • Wielki Piątek – oprócz Drogi Krzyżowej o godz. 3:00 PM i Liturgii Krzyża o godz. 7:00 PM została dołożona dodatkowa okazja do poświecenia krzyży i przyjęcia Komunii św. w południe o godz. 12:00 PM.
 • Wielka Sobota – świecenie pokarmów, co 15 min. od godz. 10:00 am – 2:00 PM.

Wejście do kościoła tylko bocznymi drzwiami.

 • Niedziela Zmartwychwstania – Msze św. według wcześniejszych planów.
 • Poniedziałek Wielkanocny – odprawione zostaną 3 Msze św. o godz: 11:00 am, 1:00 PM, & 7:00 PM, na które przygotowane zostaną bilety.
 • Przez najbliższe 4 tygodnie, w piątki, będzie dodatkowa Msza św. o godz. 8:00 am.
 • Za tydzień, w niedzielę Bożego Miłosierdzia dodatkowa Msza o godz. 3:00 PM,

W kolejne trzy niedziele lockdownu, dodatkowa Msza o godz. 1:00 PM.

Na następne Msze niedzielne będą przygotowane bilety.

Osoby chore lub fizycznie nie zdolne przyjść do kościoła są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Zatroszczcie się o swoje budżety i zdrowie Rodzinne. Po ustaniu epidemii osobiście będziecie mogli złożyć ofiary w kościele.

      ____________________

This Thursday, April 1, the government of Ontario announced another provincial Lockdown. Churches and places of worship are permitted to allow up to 15 % of the building’s capacity, in our case that is 70 people. We understand and feel your frustration and assure you that we will do everything on our part to ensure that this Easter runs smoothly and that the Lockdown would not damage our faith in God’s goodness and God’s Mercy. Therefore, due to the new restrictions, we have made the following changes to our existing schedule:

 • Good Friday – in addition to the Way of the Cross at 3:00 pm and the Liturgy of the Cross at 7:00 pm, at noon 12:00 pm there will be an opportunity to receive blessing of the crosses and receive Holy Communion
 • Holy Saturday – blessing of food baskets will take place every 15 minutes from 10:00 am – 2:00 pm.

Entry to the church is only through the side door.

 • Resurrection Sunday – Holy Masses. As scheduled previously.
 • Easter Monday – 3 Holy Masses will be celebrated at: 11:00 am, 1:00 pm, & 7:00 pm, for which tickets will be prepared.
 • There will be an additional Mass each Friday for the next 4 weeks at 8:00 am
 • In a week’s time, on Divine Mercy Sunday, an additional Mass will be celebrated at 3:00 PM.
 • On the next three Sundays of the lockdown, an additional Mass was added for 1:00 PM.

Tickets will be prepared for the next Sunday Masses.

People who are sick or physically incapable of coming to church are exempt from the obligation to attend Holy Mass.

At the same time, I am asking that the persons benefiting from the dispensation persevere in personal and family prayer, undertake works of mercy and in various other ways express and realize their sense of belonging and responsibility for the community of the Church. I also encourage you to connect spiritually with the Church community through radio, TV and / or Internet broadcasts. Take care of your budgets and Family health. After the epidemic is over, you will be able to make offerings in person at the church.

Comments are closed.