Drodzy Parafianie i Przyjaciele!

Święta Bożego Narodzenia przypominają nam prawdę, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.” Wcielenie Syna Bożego jest bardzo konkretnym i realnym wejściem Boga w ten świat i jego problemy, a szczególnie problemy człowieka.
Boże Narodzenie otwiera nasze serca na najpiękniejsze przeżycie miłości rodzinnej. Kolebką życia ludzkiego jest miłość rodzinna. Im bardziej jest ona święta, tym większe jest doświadczenie w nas szczęścia. Człowiek ma zrodzić się z miłości, żyć w miłości i żyć dla miłości. W tym celu Bóg umieszcza przychodzącego na świat człowieka w rodzinie. Jak cudowny jest ten zamysł Boży, w pełni uświadamiamy sobie kontemplując w noc Bożego Narodzenia Maryję i Józefa, zapatrzonych kochającym sercem w jasność Syna.
Święta Rodzina, ta najgłębsza wspólnota ludzka przeżywana w zjednoczeniu z miłością Boga, może stanowić dla rodzin chrześcijańskich źródło dziękczynienia i zachętę do większej miłości wzajemnej. Niech tchnienie odwiecznej miłości zstępującej z wysokości do ludzkich serc odnowi w wigilijną noc nasze rodzinne więzy.
Prośmy Boga za wszystkie rodziny, rodziny naszej Misji, aby miłość jaśniejsza od gwiazdy betlejemskiej, wyznaczała kierunek w ich dążeniu do szczęścia.

Dear Parishioners and Friends!

Christmas brings to our minds the truth that the „Word became flesh and dwelt among us.” The incarnation of the Son of God is a concrete and real entry of God into our world, with all its problems and specifically the problems encountered by man.
Christmas opens our hearts to the most exquisite experience of family love. The cradle of our life is the love lived within the family. The more the family is holy, the more we experience happiness. Man is made to be born out of love, to live in love and to live for love. It is to this end that God gives the gift of human life to a family. We realize how beautiful is this desire of God, when on Christmas Eve we contemplate Mary and Joseph gazing with love at their beautiful baby Son.
The Holy Family, the most perfect human community lived in ideal harmony with God’s love, should serve for all Christian families as a source of inspiration to greater mutual love and an example for which we should be eternally grateful. May the breath of everlasting love which descended from on High into our hearts renew our family ties on Christmas Eve.
Let us pray to God for all families, for the families of this Mission
that love brighter than the star of Bethlehem guide their way
to happiness and fulfillment of their mission.

Z najlepszymi życzeniami
z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2016 Roku życzy:

With best wishes for Christmas:
Rev. Klemens Dąbrowski, SChr.
Rev. Robert Będziński, SChr.

Boże Narodzenie / Christmas 2015

Comments are closed.