REJESTRACJA/REGISTER


Z uwagi na to że w dalszym ciągu obowiązują limity uczestników na Mszy św. podobnie jak większość parafii jesteśmy zmuszeni wprowadzić rejestrację (ale tylko na PASTERKĘ i BOŻE NARODZENIE) W tym czasie większość parafian licznie uczestniczy w nabożeństwach świątecznych dlatego rejestracja jest pomocna by uniknąć spiętrzenia się osób na jednej Mszy św. Prosimy aby osoby, które nie mają dostępu do komputera i internetu poprosiły młodszych o pomoc.

Due to the fact that there are still limits of participants at the Holy Mass. like most parishes, we are forced to introduce registration (but only for the CHRISTMAS EVE or CHRISTMAS). During this time, most of the parishioners participate in large numbers in Christmas services, so registration is helpful to avoid crowds of people at one Mass. We ask people who do not have access to a computer and the Internet to ask the younger generation for help.

Jeśli rezerwacja przebiegnie pomyślnie otrzymasz potwierdzenie na maila. WYDRUKUJ rezerwacje umieszczoną w załączniku maila lub okaż z telefonu i przedstaw osobie dyżurującej przy wejściu Kościoła.
Podczas rezerwacji można posługiwać się tym samym mailem, na który przesłane zostanie potwierdzenie.
Zwolnieni z rezerwacji są dzieci do 7 roku życia.
Przypominamy, że rezerwacje są imienne i na jedną kartę wchodzi jedna osoba. Rezerwacja jest ważna do 10 min przed Mszą św. Po tym czasie jest anulowana. W celu sprawnej organizacji prosimy o przybycie wcześniej. Do Kościoła wchodzimy wejściem głównym a wychodzimy bocznymi wyjściami na parking (nie dotyczy to osób starszych i niepełnosprawnych).
Przez system rejestracyjny można zarezerwować 120 miejsc.
Dodatkowo będzie 20 miejsc przy wejściu do Kościoła w dniu wydarzenia, rejestracja według zasady first come first serve.
Pozostałe miejsca zarezerwowane są dla osób które zamówiły intencję Mszy św oraz lektorów posługujących podczas liturgii.
Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznej.
Podczas rezerwacji prosimy zwracać uwagę na datę i godzinę Mszy św.
Aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z liturgii Świątecznej, prosimy wybrać tylko jeden dzień (Pasterka 24 grudnia lub Dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia).
Wchodząc do kościoła dezynfekujemy ręce. W Kościele jest obowiązek noszenia maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta przez cały czas trwania nabożeństwa . Rodziny mogą siedzieć razem, inne osoby zachowują odstęp 2 metrów i zajmują miejsce w wyznaczonych ławkach. Do Komunii podchodzimy tylko główną nawą, rozpoczynając od prawej strony kościoła i odchodzimy bocznymi nawami następnie lewa strona kościoła i odchodzimy bocznymi nawami.
W obecnej sytuacji Komunie św. udzielamy tylko na rękę.

If the booking is successful, you will receive a confirmation by e-mail. PRINT the reservation in the attachment by e-mail or show it from your phone and present to the person on duty at the entrance of the Church.
When booking, you can use the same e-mail to which the confirmation will be sent.
There is no need to reserve a seat for children under 7 years of age.
We would like to remind you that the reservations are personal and one card is valid for one person. The reservation is valid up to 10 minutes before the Holy Mass. After this time, it is canceled. For efficient organization, please arrive earlier. We enter the Church through the main entrance and we go out through the side exits to the parking lot (this does not apply to the elderly and the disabled).
120 places can be reserved through the registration system.
Additionally, there will be 20 places at the entrance to the Church on the day of the event, registration is first come first serve.
The remaining places are reserved for people who ordered the intention of the Holy Mass and for lectors who serve during the liturgy.
We do not make reservations by phone.
When booking, please pay attention to the date and time of the Holy Mass.
In order for as many people as possible to benefit from the Christmas liturgy, please select only one day (Midnight Mass on December 24 or Christmas Day on December 25).
When entering the church, we disinfect our hands. It is obligatory in the Church to wear a protective mask that covering the nose and the mouth for the entire duration of the service. Families can sit together, other people keep a distance of 2 meters and sit on designated benches. We approach Communion only along the main aisle, starting from the right side of the church and go through the side aisles, then the left side of the church and go through the side aisles.
We can only receive Communion in the hand.

Rejestracja on-line od niedzieli 19 grudnia od godziny 15:00 na PASTERKĘ lub BOŻE NARODZENIE
Registration on-line will be open Dec 19th at 3pm for either Dec 24th or 25th.

W celu rejestracji kliknij napis REGISTER
To register, click the REGISTER

Comments are closed.