Wielkanoc // Easter

Ktoś, kiedyś napisał…

Krzyż nie miałby sen­su,
gdy­by nie Zmar­twychwsta­nie,
a Zmar­twychwsta­nia nie byłoby,
gdy­by nie Krzyż.
Wszys­tko ma swój czas i sens.
A tam, gdzie trud­no pojąć,
jest miej­sce na nasze zaufanie.
Niech światło Je­zusa
świeci każde­go dnia.

Życzymy Wszystkim parafianom i gościom, praw­dzi­wego spot­ka­nia w ser­cu

ze Zmar­twychwstałym Pa­nem  naszym Je­zusem Chrystusem.

Niech wiara, nadzieja i miłość na no­wo zak­witną w ser­cu i oczyszczą nasze ser­ca Łaską Pana.

 

Comments are closed.