WSKAZÓWKI OSOBISTEGO PRZEŻYWANIA WIELKIEGO TYGODNIA 2020

WIELKIE ŚWIATOWE REKOLEKCJE W CISZY NA PUSTYNI”

***

Z telewizji czy internetu korzystajmy z oficjalnych źródeł przekazywanych przez: Stolicę Apostolską (Watykan), Episkopat Polski czy Archidiecezję Toronto.

***

WSKAZÓWKI OSOBISTEGO PRZEŻYWANIA WIELKIEGO TYGODNIA 2020 

NIEDZIELA PALMOWA

 • Palmy można zrobić z gałązek znalezionych przy domu. W Niedzielę Palmową jedna z najstarszych osób w Rodzinie niech ją pobłogosławi.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Następnie ustawić na widocznym miejscu.

(Można palmę pokropić wodą święconą, którą mamy w domu – osoby, które chcą otrzymać wodę święconą mogą przyjść z naczyniem ze zwykłą wodą do drzwi biura parafialnego, ks. Proboszcz każdorazowo pobłogosławi.)

 • Odczytać Ewangelię według św. Mateusza 21, 1-17

Uroczysty wjazd do Jerozolimy

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: “Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”». Stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: «Napisane jest: Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinię zbójców». W świątyni podeszli do Niego niewidomi i chromi, i uzdrowił ich. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie – widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: «Hosanna Synowi Dawida» – oburzyli się i rzekli do Niego: «Słyszysz, co one mówią?» A Jezus im odpowiedział: «Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę?» Z tym ich zostawił, wyszedł poza miasto do Betanii i tam zanocował.

 • Wysłuchać przez radio lub TV Mszy Św. i przyjąć duchowo Komunię Świętą.

MODLITWA KOMUNII ŚW. DUCHOWEJ: Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba. Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.

Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością świętych… Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

WIELKI CZWARTEK – Dzień Ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa

 • Obrazek Jezusa Miłosiernego lub Ostatniej Wieczerzy ustawmy na widocznym miejscu.
 • Wspólnie zjedzmy kolację.
 • Odśpiewajmy pieśń „Ogrodzie Oliwny”, str. 103 w śpiewniku parafialnym.
 • Teksty do rozważań:
 1. Ustanowienie Najświętszego Sakramentu 1 Koryntian 11, 17-34

Wieczerza Pańska

Udzielając już pouczeń, nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę – i po części wierzę – że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie świadomie znieważać Kościół Boży i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę!

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!»  Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny staje się Ciała i Krwi Pańskiej.

Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was jest słabych i chorych i wielu też pomarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać [wieczerzę], poczekajcie jedni na drugich! Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]. Co do spraw pozostałych, wydam zarządzenia, gdy do was przybędę.

 1. Następnie odczytać tekst z Ewangelii św. Mateusza 26, 11-56.

Zdrada Judasza

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: “Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty». A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei». Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca».  Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!». Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?»
W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków». Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli.

 • Wysłuchać przez radio lub TV Mszy Św. i przyjąć duchowo Komunię Świętą (jak powyżej)

WIELKI PIĄTEK – Dzień Śmierci Pana Jezusa

 • Na głównym miejscu ustawmy KRZYŻ, niech towarzyszą nam pieśni wielkopostne o Krzyżu.
 • Tylko osoby zdrowe i dorosłe podejmują ścisły post.
 • Łączmy się duchowo z Ks. Proboszczem, który w godz. Bożego Miłosierdzia o godz. 3: 00PM w naszym

 kościele rozpocznie Drogę Krzyżową.

 • Wieczorem odmówmy Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego.
 • Zapatrzymy się w Krzyż (choćby pół godz, choćby 15 min…), adorując i czcząc Jezusa!
 • Duchowe przyjęcie Komunii Świętej (jak powyżej).
 • Duchowo łączmy się z przez telewizję czy internet z kościołami, gdzie będą transmisje Liturgii Wielkiego Tygodnia

WIELKA SOBOTA

 • JEZUS W GROBIE – niech nam towarzyszą Pieśni Wielkopostne.
 • Czas przygotowania kosza świątecznego. Jedna z najstarszych osób w Rodzinie niech go pobłogosławi.

BŁOGOSŁAWIENSTWO POKARMÓW

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało. Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław jajka + znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Można koszyk pokropić wodą święconą, którą mamy w domu – osoby, które chcą otrzymać wodę święconą mogą przyjść z naczyniem ze zwykłą wodą do drzwi biura parafialnego, ks. Proboszcz każdorazowo pobłogosławi.)

 • Duchowo łączmy się z przez telewizję czy internet z kościołami, gdzie będą transmisje Liturgii Wielkiego Tygodnia.

                             >>> Rysuję krzyż kropelką krwi z jedną dużą łzą <<<

                 >>> Za krzyżem drzwi… Do nieba drzwi… Dla mnie otwarte są… <<<

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • Gromadząc się przy śniadaniu wielkanocnym odczytajmy Ewangelię św. Jana (Rozdział 20)

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie.

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» a ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: [Mój] Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». Poszła Maria Magdalena [i] oznajmiła uczniom: «Widziałam Pana», i co jej powiedział.

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 • Zaśpiewajmy „Zwycięzca śmierci piekła i szatana” str. 133, w śpiewniku parafialnym.
 • Złóżmy sobie życzenia przy poświęconym jajku – symbolem życia.

Niebo i Ziemia się cieszą, Alleluja!

Ze zmartwychwstania Twojego Chryste, Alleluja!

 • Kultywując tradycje rodzinne uczyńmy wszystko, aby Jezus odnalazł drogę do naszych serc.

                                           

 Maryjo Królowo Korony Polskiej – Módl się za nami,

 Św. Janie Pawle II – Módl się za nami,

 Św. Jadwigo Śląska – Módl się za nami.

Wcześniejsze informacje są aktualne. Wsłuchujemy się w lokalne nakazy podawane każdego dnia.

Postaramy się uaktualniać informacje w najbliższym czasie, czekając na możliwość otwarcia drzwi do kościoła.

Cardinal’s Message on COVID – 19 24th of March 2020

March 24, 2020 – 10:00 a.m.

In order to assist in limiting the spread of the COVID-19 virus, we have already cancelled the public celebration of the sacraments, including the Eucharist. In view of the increased restrictions on public activity, I am now asking you to close your church and any chapel, even for individual prayer, effective immediately.

As of Tuesday, March 24 2020, parish office will be closed to the public.

In Christ,                    Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto

 

Z dniem dzisiejszym, 24 marca, 2020,

ze względu na restrykcje rozszerzenia się COVIT-19 Kościół musi być zamknięty nawet na indywidualną modlitwę.

Dziękujemy za zrozumienie.

Informacje na bieżąco podawane będą na stronie Web pg. & Facebooku:   www.sthedwig.ca   LUB   telefonicznie: 905-576-0434

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE I RÓŻANIEC ODMÓWMY INDYWIDUALNIE W DOMU. 

Msze św. codziennie odprawię w Waszej intencji.  Ks. Klemens

Medical Emergency // Stan wyjątkowy – zagrożenia epidemiologicznego

Msza św. – Z uwagi na wymagania Rządu Prowincji Ontario,

podczas trwania czasu stanu wyjątkowego – zagrożenia epidemiologicznego, zalecam, aby począwszy od wtorku 17 marca 2020 r. aż do odwołania wszystkie Msze św. publiczne były odwołane (DYSPENSA), zarówno w ciągu tygodnia, jak i w weekendy.

Kościoły będą otwarte tylko na indywidualną prywatną modlitwę.

Kapłani odprawią codziennie Mszę św. w intencjach parafii.

W związku z powyższym, nasz kościół będzie dostępny tylko na indywidualną modlitwę każdego dnia,

również w niedzielę (nie więcej niż 50 osób), w godz: 3 – 6 PM.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE I RÓŻANIEC ODMAWIAMY INDYWIDUALNIE.   

Biuro: kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Kolejne informacje będą podane w miarę rozwoju sytuacji.

Koronawirus

 

AKT ZAWIERZENIA PANU JEZUSOWI PRZEZ MARYJE

Idea oddania się Panu Jezusowi przez Maryję inspirowała wielu świętych i przyjaciół Boga, m.in. św. Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Maksymiliana Kolbego. Jeśli chcesz do nich dołączyć i doświadczyć niezwykłej opieki Matki Przenajświętszej, skorzystaj z duchowego skarbu.

Nasza Parafia zaprasza do AKTU ZAWIERZENIA wszystkie rodziny & wszystkich Parafian. Zawierzenie odbędzie się wraz z naszym kapłanem w sobotę 14-go i w niedzielę 15-go marca. Akty Zawierzenia będą dostępne w kościele do 29 marca, 2020 przed obrazem Matki Bożej. Tekst modlitwy będzie również dostępny na naszej stronie parafialnej do odmówienia indywidualnie w domu. Takie osoby proszone są o kontakt z biurem parafialnym w celu wysłania dokumentu zawierzenia.

Maryjo Królowo Polski – Módl się za nami!

Zawierzenie Maryi     

Kliknij na powyższy link

 

WIELKI POST – ŚRODA POPIELCOWA // THE SEASON OF LENT – ASH WEDNESDAY

Uczestnictwem w liturgii Środy Popielcowej rozpoczniemy przeżywanie świętego czasu Wielkiego Postu.  Na znak naszego nawrócenia i pokuty przyjmiemy popiół na nasze głowy. Jest to gest naszej pokory, bo jesteśmy słabymi ludźmi, a grzechy tak często odłączają nas od Boga. To także znak naszej wiary, bo chociaż jesteśmy słabi i grzeszni, to jednak Chrystus swoją mocą ten ludzki proch wynosi do godności dzieci Bożych. Chcemy przez pokutę wrócić do naszego Boga, bo tylko dzięki Niemu stajemy się mocni i święci. On jeden nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji.

Warto zaznaczyć, że w środę popielcową obowiązuje ścisły post jakościowy i ilościowy. Należy powstrzymać się od spożywania mięsa, a liczba posiłku powinna ograniczyć się do trzech, w tym tylko jednego do syta.

Msze św. z poświęceniem i przyjęciem popiołu o godz.: 11am i 7:00PM. po polsku.

THE  SEASON  OF  LENT –  ASH WEDNESDAY

The season of Lent begins this week on Ash Wednesday.  Lent is the time of conversion and preparation for Easter.  The penitential character of Lent is fulfilled by prayer, works of charity, and self-denial by observing the prescribed fast and abstinence.

Ash Wednesday and Good Friday are days of fasting and abstinence from meat.  Fridays of Lent are days of abstinence from meat.  The law abstinence from meat binds those from 18 to 59 years of age.  Christian fasting obtains its full meaning when we deprive ourselves of food in order to be more open to prayer, to share more in the suffering of those who are starving and to save money to give to the poor.    Mass with the blessing and acceptance of ashes at 11am and 7:00pm in Polish.  St. Hedwig’s School -Ash Wednesday Liturgy will take place at 9:15am.

 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

W tą niedzielę, 2 lutego, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Zgodnie z żydowskim prawem 40 dni po urodzeniu Jezusa -Maryja i Józef zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, by je przedstawić Bogu i złożyć ofiarę. Aby upamiętnić to wydarzenie przyjdźmy do świątyni ze świecami.

Święto Ofiarowania Pańskiego obfituje w symbole. Płonąca świeca jest symbolem Chrystusa. Światło w rękach wiernych oznacza płomień ich żywej wiary, z którą powinni iść na spotkanie ze Światłem najdoskonalszym. Nikt inny nie przebije ciemności grzechów, jedynie Światło, jakim jest Jezus, a to Światło swoimi rękami podaje nam Maryja. Całe, więc życie chrześcijanina powinno się spalać – na wzór świecy – w służbie Bogu i bliźnim. To właśnie u Maryi człowiek szuka wsparcia, ufając, że Matka Boża przeprowadzi wiernych czcicieli przez bramę śmierci ze światłem gromnicy w ręku. Dlatego światło jest obecne w najważniejszych dla nas wydarzeniach, od chrztu aż do śmierci.

 

OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA 2019

 

BOŻE  NARODZENIE

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał…”

To jest tajemnica tej nocy i tej uroczystości; miłość samego Boga do człowieka.  Człowiek zauroczony tą wielką miłością Boga próbował w ramy tej tajemnicy wpisać swoje małe znaki miłości.  Stąd tyle zwyczajów i obrzędów w świętowaniu tej uroczystości: opłatek wigilijny, wieczerza, choinka, prezenty świąteczne, wspólne kolędowanie – wszystko napromieniowane miłością, której wielki znak dał nam Ojciec.  Spróbujmy pochylić się nad tajemnicą Bożego Narodzenia, wrócić do jej Źródła – Miłości Ojca, do obecności w naszej świątyni i w naszych domach.     Tam znajdziemy Tajemnicę Wiary, w której rzeczywiście dla nas Bóg się rodzi:

W imieniu Wspólnoty św. Jadwigi,

serdecznie witamy Naszych Parafian,

Gości, Krewnych i Przyjaciół.

Życzymy, aby świętowanie Bożego Narodzenia napełniło wszystkich 

Miłością, Radością i Pokojem.

Niech wspólna modlitwa przyczyni się do większego poznania Boga, który objawia się w Jezusie Chrystusie każdemu z nas.

Niech świętowanie Bożego Narodzenia  umocni nasze więzy rodzinne.

Życzymy wszystkim Błogosławionych Świąt.

CHRISTMAS

Christmas- the day upon which God announced to all the world that the Word had become flesh “The Word became flesh and dwelt among” (John 1:14).  Historically, Jesus came into the world two thousand years ago, according to our heavenly Father’s Mercy. Spiritually he continues to come, bringing new life for every generation and every person through faith and by the power of the Holy Spirit.  In order to be a Christian, it is essential to believe in Jesus Christ, the promised one of Genesis, born today and salvation has come to mankind.

The word Christmas means “the feast of Christ”.

That’s a good name for December 25 and for the season that begins this day. The fullness of Christ is celebrated.

At Christmas we remember the birth of Jesus in Bethlehem.  We rejoice that we are born in Christ and

that Christ is born in us.  And we look forward to the day when we shall see Christ face to face.

On behalf of St. Hedwig’s Parish, we would like to extend a warm welcome to all our Parishioners, Guests, Relatives and Friends. 

May your celebration of Christmas bless you abundantly with Love, Joy and Peace. 

May your prayers increase your love and understanding of GOD. May this Christmas season allow you to reflect on the birth of our Lord and strengthen our family ties. 

Wishing each and every one, a Blessed Christmas.

Adwent // Advent

Advent by Mark Jennings

ROZPOCZYNAMY ADWENT

Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, a jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Zasadniczo w okresie Adwentu na pierwszy plan wysuwa się przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. W liturgii zaś dwie pierwsze niedziele podejmują motyw oczekiwania na ostateczne przyjście Chrystusa, a druga połowa Adwentu kieruje nasze myśli na przygotowanie do świętowania pamiątki Bożego Narodzenia. Wykorzystajmy ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Podczas Mszy Świętych będzie Ją symbolizowała zapalona roratnia świeca. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

W okresie Adwentu Msze św.:.

Wieczorna Msza św. w poniedziałki, środy i piątki o godz. 7:00pm. Rano we wtorki, czwartki i soboty o godz. 8:00am.  Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.

GODZINKI

Każdej soboty w czasie adwentu, przed poranną Mszą św. o godz 7:40am będą odśpiewywane w naszym kościele Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny.  Zapraszamy.

RORATY DLA DZIECI

Zapraszamy w każdą środę dzieci i młodzież do wzięcia udziału we Mszy świętej roratniej o godz. 7.00 PM.

Na roraty przynosimy ze sobą lampiony.

ADVENT

Today we begin a new liturgical year in the church as well as the Advent season, which is the joyful waiting for the coming of our Lord. From the 16th of December we will deepen the secret of the coming of Christ before the end of time. As well the following days are meant to be our preparation to the Christmas season. Let us take advantage of this time for renewal and

strengthening our faith in God and our fellow man. With particular attention let us look steadfastly at Mary, who is the most beautiful model of the advent preparation for the coming of our Saviour.

During the Mass She will be symbolized by the Advent season candle. Let us try to in her footsteps of never ending faith and giving to God and to people.

During the Advent season:

Evening Masses on: Monday, Wednesday & Friday at 7:00PM Morning Masses at 8:00am on: Tuesday, Thursday and Saturday. Opportunity for confession before each Mass.